bootstrap slider

HAKKIMDA

Bursa Doğumluyum. İlköğretimi Bursada tamamladıktan sonra, Bursa Erkek Lisesini 1963 yılında İYİ derece ile ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini de 1970 yılında İYİ derece ile bitirerek mezun oldum. Askerlik görevimi ve Avukatlık stajımı tamamladıktan sonra, 1973 yılından beri; 45 yıldır aralıksız olarak Bursa Barosuna bağlı olarak Avukatlık mesleğimi sürdürmekteyim.

Avukatlık Ruhsatname Tarihi 3.3.1973

Bursa Barosu Sicil No: 455

Türkiye Barolar Birliği Sicil No:4270

MEDENİ HUKUK- ŞAHISLAR VE AİLE HUKUKU

Nüfus kayıtlarında ad - soyad düzeltme, değiştirme ve yaş tashihi davaları
Anlaşmalı ve Nizalı boşanma davaları
Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma davalarına ilişkin boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi davaları
Evliliğin Butlanı ve Evliliğin İptali davaları
Babalık davaları ve Soybağının  (Nesebin) reddi davaları
Aile Hukuku ile ilgili her türlü Maddi ve Manevi Tazminat davaları
Nafaka davaları
Nişanın bozulmasından doğan Maddi ve Manevi Tazminat davaları
Aile Konutu ile ilgili davalar
Velayet , Vesaet  ve  Evlat Edinme davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU


Senet (bono), çek, poliçe, adi yazılı belge, fatura ve yazılı belgesi bulunmayan alacaklarla ilgili bilumum icra takiplerinin yapılması
Alacaklı tarafından yapılan icra takiplerine karşı Zamanaşımı, İtfa (Ödeme) Haczedilmezlik itirazı, Meskeniyet itirazı, Kıymet taktirine itiraz, Faize itiraz, Görev, Yetki vesair hukuki nedenlerle borçlu tarafından açılacak her türlü Şikayet ve İtiraz davaları, icra takibinin, ödeme emrinin ve icra emrinin iptali davaları
Borçtan Kurtulma davaları
Menfi tespit (Olumsuz tespit) ve İstirdat davaları
İmzaya ve borca itiraz davaları
İstihkak davaları
Sıra cetveline itiraz davaları
İhalenin Feshi davaları.

MİRAS HUKUKU


Verasat (Mirasçılık) belgesinin alınması
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
İzale-i şuyu davaları
Mirasın reddi davaları
Tenkis ve Mirasta iade davaları
Vasiyetname düzenlenmesi , Vasiyetnamenin iptali davaları
Miras sebebiyle İstihkak davaları
Terekenin Tespiti davaları

TİCARET HUKUKU

Şirket ana sözleşmelerinin tanzimi
Şirketlere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi
Gerçek kişi tacirler arasındaki bilumum ticari davalar
Tüzel kişi Şirketler arasındaki bilumum ticari davalar
Gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler ile, üçüncü kişiler arasındaki bilumum davalar
Zayi etme (düşürme , kaybetme ve çalınma) nedeniyle açılacak senet iptali davaları
Kıymetli evraklar Senet (Bono), Çek ve Poliçe ile ilgili her türlü davalar

EŞYA HUKUKU

Tapu kayıtlarında ad - soyadı düzeltme, değiştirme davaları
Tapu Sicilinde kayıtlı olan İrtifak, İntifa, Sükna, Vefa Hakları gibi ayni haklarla ilgili davalar
Taşınır (Menkul) Rehni, Taşınmaz Rehni (İpotek) ile ilgili bilcümle davalar
Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları
Hata, Hile, İkrah ve Gabin nedenleriyle tapu iptali ve tescil davaları
Müdahalenin önlenmesi davaları
Şuf'a davaları
Geçit hakkı tesisi davaları
Ecrimisil davaları

BORÇLAR HUKUKU

Sözleşmelerin Ehliyet, Hata ,Hile, İkrah ve Gabin nedenleriyle sakatlanması sonucu açılacak davalar
Haksız fiiller ve Haksız iktisablar nedeniyle açılacak davalar
Her türlü alacak, Maddi ve Manevi tazminat davaları
Kira Sözleşmesi ile ilgili Tahliye davaları, Kira bedelinin arttırımı ve kira bedelinin uyarlanması davaları
Alım satım, Vekalet, Kefalet, İstisna, Hizmet, Komisyon, Acentalık vesair bilumum sözleşmelerden doğan ihtilaflar sonucu açılacak da-valar

EŞYA HUKUKU

Tapu kayıtlarında ad - soyadı düzeltme, değiştirme davaları
Tapu Sicilinde kayıtlı olan İrtifak, İntifa, Sükna, Vefa Hakları gibi ayni haklarla ilgili davalar
Taşınır (Menkul) Rehni, Taşınmaz Rehni (İpotek) ile ilgili bilcümle davalar
Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları
Hata, Hile, İkrah ve Gabin nedenleriyle tapu iptali ve tescil davaları
Müdahalenin önlenmesi davaları
Şuf'a davaları
Geçit hakkı tesisi davaları
Ecrimisil davaları

İŞ HUKUKU

İşçi ile işverenler arasındaki Hizmet sözleşmesinde kaynaklanan
a) Ücret davaları
b) Kıdem Tazminatı davaları
c) İhbar Tazmninatı davaları
d) Fazla Mesai ile ilgili davalar
e) Bayram tatili, Hafta tatili ve İzin Bedeli ile ilgili davalar
f) İş Kazaları ilgili Maddi ve Manevi tazminat davaları
g) İşe İade davaları
h) İş Hukuku ile ilgili sair davalar

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdarenin hiçbir İŞLEM ve EYLEMİ Yargı Denetimi dışında kalamayacağı için, idari Makamlar aleyhine, İdare Mahkemelerinde açılacak her türlü İPTAL davaları ve TAM YARGI ( Maddi ve Manevi Tazminat) davaları

Yetkili İdari Makamlarının Tarh ve Tahakkuk ettirdikleri vergiler, vergi cezaları ve geçikme zamları aleyhine Vergi Mahkemelerinde açılacak her türlü iptal ve itiraz davaları

CEZA HUKUKU

Ceza Kanununda ve diğer özel Ceza Kanunlarında suç sayılan fiilleri işledikleri iddiası ile, Cumuriyet Savcıları tarafından şüpheli kişiler hakkında açılmış bulunan hertürlü ceza davalarında sanık müdafiliği veya müdahil (katılan) ve mağdur vekilliği görevlerinin üstlenilmesi 

DİĞER HUKUKİ MEVZUAT

İBankalar ve Finans şirketleri ile, gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında ticari kredi, tüketici kredisi, ve sair krediler ile, kredi kartları konularında çıkacak ihtilaflarla ilgili davalar

Kamulaştırma (İstimlak) Kanunundan doğan kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları
Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili davalar

Karayolları Trafik Kanununa aykırılık nedeniyle sürücülerin kusurlu hareketleri sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle açılan Maddi ve Manevi tazminat davaları

İLETİŞİM FORMU

Mesajınız Başarıyla Gönderildi.

ADRES
Fevzi Çakmak Caddesi 
Doğan Apartmanı No:37 K:7 D:16
Osmangazi / BURSA

İLETİŞİM
Email: adnan.anlas@hotmail.com
Tel:  0 (224) 211 30 70
Fax: 0 (224) 211 30 50
Ofis Gsm: 0 (533) 715 13 00
Gsm: 0 (532) 273 17 23